Formularz kontaktowy
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem formularza i/lub wyrażaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Polityka Prywatności

  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej promarkserwis.net.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
  2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Spółka Promark Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zdrojowej 32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047823, o kapitale zakładowym 450 000,- złotych, NIP 521-31-72-727, zwana dalej „PS”.
  3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e-mail: rodo@promarkserwis.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
  4. Dane osobowe zbierane przez PS za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO.
  5. PS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową. PS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych działających w imieniu lub reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej łącznie jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”.
  6. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie Internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  • korzystania z usługi marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
  1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik podaje jedynie swój adres e -mail.
  2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego i/lub usługi marketingu bezpośredniego, Użytkownik podaje następujące dane:
  • adres e-mail;
  • imię i nazwisko,
  • firmę Przedsiębiorcy,
  • numer telefonu.

   

  1. NEWSLETTER – KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż
  • Administratorem danych osobowych jest PS.
  • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e mail: rodo@promarkserwis.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych.
  • Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PS.
  • Dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
  • Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres dostępności usługi newsletter lub do chwili wycofania udzielonej przez Użytkownika zgody.
  • Użytkownicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają̨, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niczym uzależnione.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą̨ przetwarzane w formie profilowania.

   

  1. Odznaczając wybrane pole na Stronie Internetowej Użytkownik składa oświadczenie o treści:

  „Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez PS moich danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez PS zgodnie z wymogami RODO. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”.

   

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PS.
  • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e-mail: rodo@promarkserwis.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych.
  • Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które zgodę wyrazili Użytkownicy w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
  • Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia lub załatwienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy lub do momentu wycofania zgody.
  • Użytkownicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają̨, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą̨ przetwarzane w formie profilowania.

   

  1. Odznaczając wybrane pole na Stronie Internetowej Użytkownik składa oświadczenie o treści:

  „Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez PS moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami RODO. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”.

  1. MARKETING – KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż
  • Administratorem danych osobowych jest PS.
  • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e-mail: rodo@promarkserwis.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
  • Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celach marketingowych za pośrednictwem kanałów komunikacji, w tym bezpośredniej, wskazanych przez Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
  • Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe będą̨ przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu do którego zostały pozyskane lub do momentu wycofania udzielonej przez Użytkowników zgody.
  • Użytkownicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają̨, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą̨ przetwarzane w formie profilowania.

   

  1. Odznaczając wybrane pole na Stronie Internetowej Użytkownik składa oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez PS moich danych osobowych w celach marketingowych, tj.
  • przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach lub usługach oferowanych przez PS,
  • kontaktowanie się ze mną telefonicznie dla celów marketingu produktów lub usług oferowanych przez PS, w tym wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
  • przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingu produktów lub usług oferowanych przez PS,

  zgodnie z wymogami RODO. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”.

  1. KLUZULE ZBIORCZE.

   

  1. Administratorem danych osobowych jest PS.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e-mail: rodo@promarkserwis.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

   

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:

   

  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularza kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych przez Użytkownika w formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celu przesyłania przez PS drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Użytkownicy zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przez roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, stosowania kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   

  1. Przekazanie danych osobowych do PS jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami lub świadczonymi usługami.

   

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami danych Użytkowników mogą być też zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

   

  1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez następujące okresy czasu:
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w punkcie 12.3.1 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku z otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej lub do momentu wycofania zgody,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w punkcie 12.3.2. – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w punkcie 12.3.3. – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanału komunikacji, co do którego zgoda została wycofana,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w punkcie 12.3.4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
  • po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

   

  1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  • Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił PS.
  • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PS zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PS może świadczyć jedynie za zgodą.

   

  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli PS przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
  • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
  • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i PS nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

   

  1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PS ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych,
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne PS w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

   

  1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

   

  Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   

  1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

   

  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z 13.2. Polityki Prywatności.

   

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.
  2. Postanowienia polityki prywatności stosuje się odpowiednio w przypadku zebrania i przetwarzania danych w sposób niezależny od opisanego w Polityce Prywatności.
  3. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działać na stronie internetowej. Data ostatniej aktualizacji 05.04.2022r.